Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu


SPOSÓB ZAŁATWIANIA SKARG I WNIOSKÓW.


1. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie ,  lub za pomocą  telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Skargi i wnioski nie potrzebują specjalnej formy, nie muszą być zatytułowane. Nawet w piśmie skierowanym do organu nie musi być wymieniony adresat i jeśli nie jest kompetentny do załatwienia sprawy, powinien przekazać ją właściwemu urzędowi. Przekazanie powinno nastąpić niezwłocznie , lecz nie później niż w terminie 7 dni ( art.222 k.p.a.)
2. W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokoł, który podpisują wnoszący skargę i przyjmujący zgłoszenie. W protokole zamieszcza się datę przyjęcia skargi lub wniosku, imię nazwisko (nazwę) i adres zgłaszającego oraz zwięzły opis treści sprawy.
3. Na żądanie, przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza złożenie skargi lub wniosku.
4. Kodeks postępowania administracyjnego wyraźnie określa, że odpowiedzi na skargi i wnioski powinny być udzielone niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie jednego miesiąca od wniesienia pisma.
5. Gdy skarga lub wniosek nie zostaną załatwione w terminie , organ powinien wyznaczyć dodatkowy termin do załatwienia sprawy i poinformować o tym skarżącego. Jeśli skarżący się z tym nie zgadza , może złożyć zażalenie na nie załatwienie skargi w terminie do organu wyższego stopnia.
6. Zawiadomienie o załatwieniu skargi lub wniosku powinno zawierać oznaczenie organu od którego pochodzi, wskazanie w jaki sposób skarga została załatwiona oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego osoby upoważnionej do załatwiania skarg. Jeżeli odpowiedź na skargę lub wniosek jest odmowna, pismo informujące o takim a nie o innym załatwieniu skargi powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne.

Skargi należy kierować na adres:
KOMENDA   POWIATOWA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Reymonta 8
47-400 Racibórz


 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:493
Treść wprowadził(a): Charuk Andrzej, 2015-03-19 13:37:37
Treść wytworzył(a): Monika Zienkowska, 2015-03-02 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-03-03 12:01:29